งบประมาณในการซื้อ

น้อยกว่า 1 ล้านบาท   1 - 2 ล้านบาท    2 - 3 ล้านบาท   4 ล้านบาทขึ้นไป

จุดประสงค์ในการเลือกซื้อ

เพื่ออยู่เอง    เพื่อเป็นสินทรัพย์/ให้บุตร    เพื่อลงทุน